Resumé av KF 2018-03-12 | Sverigedemokraterna Torsås

Resumé av KF 2018-03-12

En liten resumé av några intressanta punkter på KF mötet.
• Socialnämnden beviljades extra 8,5Mkr för att kunna klara att upprätthålla en adekvat verksamhet. Dessa extra pengar får man genom några engångsåtgärder och genom att frångå regeln om god ekonomisk hushållning. (denna innebär att kommunen skall göra ett litet överskott för att ha marginaler för oförutsedda utgifter).
Martin Kirchberg SD framförde att det vore mycket lämpligt att ge till uppdrag år kommunchefen att titta på vilka besparingar som skulle kunna göras för att kompensera för denna extrautgift.
Majoriteten (S+V+M+KD+L+MP) och C röstade alla mot det förslaget. Detta är mycket anmärkningsvärt, speciellt i beaktande av att kommunalrådet Henrik Nilsson Bokor sa att 2019-2021 kommer att bjuda på stora ekonomiska utmaningar. Alla vet att det tar tid att genomföra besparingar i en kommun. Vore det då inte lämpligt att omedelbart börja utreda vad man skulle kunna göra? Risken är nu att kommunen sitter i en än mer problematisk situation 2019. Majoriteten hänvisar till att man har 14 Mkr i resultat utjämningsreserven (av vilka man tar 2,5 för att klara 2018). Tyvärr kan det visa sig att dessa pengar går mycket snabbt att förbruka om man inte vidtar åtgärder i tid.
• SD ställde en fråga till socialnämnden om hur många av de sk.”ensamkommande flyktingbarnen” i Torsås kommun som hade fått sin ålder uppskriven och om kommunen avsåg att vidtaga några åtgärder mot dem.
Svaret blev att 2016 hade 1 st. fått sin ålder uppskriven och 2017 15 st. Kommunen avsåg inte att vidta några åtgärder eftersom de nu var migrationsverkets ansvar.
Martin påpekade att det finns en skyldighet att anmäla lagbrott ( i detta fallet bidragsfusk) även om kommunen i detta fallet inte drabbats ekonomiskt.( dock har migrationsverket drabbats av kostnaden 1900kr per dag per individ)
• Martin Kirchberg lade fram motion om mångkulturellt bokslut. Denna går ut på att kommuninnevånarna löpande skall få veta vad immigrationen kostar för kommunen. Redovisningen idag är så snårig att det är i det närmaste omöjligt att få veta hur mycket det kostar och detta måste rättas till. Kommuninnevånarna har rätt att få veta.