SD i Torsås lämnar in sin första skuggbudget | Sverigedemokraterna Torsås

SD i Torsås lämnar in sin första skuggbudget

Pressmeddelande 2017-05-31

Sverigedemokraterna i Torsås lämnar in sin första skuggbudget

För första gången lämnar Sverigedemokraterna i Torsås in en egen skuggbudget.

Gruppledare Martin Kirchberg kommenterar:

– Det är med stor glädje som vi lämnar in en seriös skuggbudget. Vår bild är att kommunens långsiktiga ekonomi tyvärr är mycket ansträngd, i motsats till den bild majoriteten vill ge. Vi har för 2018 prioriterat några områden som ligger oss varmt om hjärtat; skolan, ungdomar och äldre.

De viktigaste punkterna i Sverigedemokraternas i Torsås budget för 2018 är:

• SD Torsås är oroade över kommunens långsiktiga ekonomi, som är mycket ansträngd, trots att vi befinner oss i en högkonjunktur. Detta baseras huvudsakligen på socialnämndens kroniska underskott. Vidare finns en sedan länge upparbetad underhållsskuld i fastighetsbolagen, vilken måste åtgärdas. Detta försvåras av att investeringar inte kan tillgodoräknas fullt ut på grund av K3-reglerna om marknadsvärdering.

• SD Torsås har tillskjutit extra medel till socialnämnden eftersom det ter sig uppenbart att detta behövs sett mot de senaste årens resultat. En påtaglig effektivisering av socialnämndens verksamheter kommer ändå att bli nödvändig.

• SD Torsås ställer sig bakom den ramökning på 2,5 mnkr som föreslås till skolan. Utöver det har vi satsat extra medel till folkhälsoarbete med tonvikt på ungdomar. Tillskottet är baserat på det faktum att vi ser ett ökat missbruk och därmed följande hälsoproblem. Vi har anslagit medel för att avsevärt utöka skolsköterskans tid och tillgänglighet på skolan, vilken idag är helt otillräcklig. Vi vill också bygga en motorgård för ungdomarna.

• SD Torsås har även anslagit medel för ett oppositionsråd på halvtid. Detta möjliggör en mer ingående analys av majoritetens styre, ger utökade möjligheter till att skriva motioner och skapar därmed bättre balans mellan majoritet och opposition. Ett anslag som stärker demokratin i kommunen.

Gruppledare Martin Kirchberg kommenterar:

– Jämfört med majoritetens en mnkr så förstärker vi socialnämndens ram med hela 4,5 mnkr, som vi tar från tidigare överskott. Eftersom socialnämnden prognos är att gå med nio miljoner i underskott 2017, och sannolikt ännu mer under 2018, anser vi inte att det är seriöst att underfinansiera verksamheten till den milda grad som övriga partier föreslår. SD vill inte skära ned på välfärden. En budget ska inte vara ett önsketänkande utan ska spegla verkligheten och vara långsiktigt hållbar.

Läs hela budgeten här.